Вараська загальноосвітня школа I – III ступенів №3

Освітні програми


Освітня програма Вараської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №3

 на 2019/2020 навчальний рік

                     
                     Освітня програма

                                    Вараської загальноосвітньої школи
                                                      І-ІІІ ступенів №3
                                          на 2018/2019 навчальний рік

                              Розділ 1Призначення школи та засіб її реалізації

             
Призначення школи полягає в наданні  якісної повної загальної середньої освіти дітям шкільного віку, забезпеченні їх всебічного розвитку, вихованні   такої особистості, яка буде здатною до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою та готовою до свідомого життєвого вибору і самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.
      Важливою  місією сучасної школи є формування здорової, творчої, інтелектуально і духовно розвиненої особистості із високим рівнем національної та громадянської позиції;  забезпеченні високої якості знань, комунікативності учнів через формування у дітей навичок здорового способу життя; сприяння фізичному розвиткові особистості; виховання активної  громадянської позиції, патріотизму та національної свідомості; налагодження співпраці з батьками з метою підвищення престижу школи.
          Основним засобом реалізації призначення школи є: Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2014 року №24, Закон України «Про освіту (прийняття від 05.09.2017., набрання чинності 28.09.2017); Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 р. №407, Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 р. №405, Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 р. №406., Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 № 624 та від 24.04.2017 № 635).
              У той же час, заклад має у своєму розпорядженні додаткові  засоби реалізації свого призначення:
·   уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;
·   надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної);
·   поглиблене вивчення окремих предметів;
·   надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;
·   організація та інтеграція навчальної  та позашкільної діяльності;
·   надання широкого спектру додаткових освітніх програм;
втілення  знань і навичок  у життя.
         Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини, яка прагне вдосконалення та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; вирішення завдань, формування загальної культури особистості, адаптації до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення.

                              Розділ 2.Опис “моделі” випускника школи

     Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі  інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.
          Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.
Набуті життєві компетентності  випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.
    Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:
        ·  випускник школи добре проінформована особистість;
        ·  прагне до самоосвіти та вдосконалення;
        · готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті  громади, держави ;
        ·  є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;
        ·  свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;
          ·  мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.
      Випускник компетентний у ставленні до життя – реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.
               Оскільки, реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти: І ступінь – початкова загальна освіта; II ступінь – основна загальна освіта; III ступінь – середня (повна) загальна освіта, тому  й  наша освітня програма окремо виділяє модель випускника початкової школи (рис.1.),  базової основної школи (рис.2.) та модель випускника старших класів (рис.3.).

Picture
Picture
Picture

                              Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу школи

​          
Завдання школи колектив вбачає в здобутті учнями основ мудрості. Тому правило «Будь мудрим!» повинно стати девізом закладу. А це значить вчити учнів узгоджувати свої інтереси з інтересами інших, прагнення досягти спільності з людьми і принести їм користь саме в тому, що найбільше відрізняє особу від інших.              Це також означає діяти так, як всі хочуть, але так тільки може мудрий.  
     Разом з цим учні мають знати, що мудрість виявляється, коли знання підсилюються інтуїцією і глибокими роздумами, освітленими високою моральністю. Вона набувається самосвідомістю і самовихованістю.
          Ми прагнемо побудувати школу рівних можливостей для всіх учнів і намагаємось надати можливість для розвитку кожної дитини, щоб вона була успішною в житті. Тобто, щоб дитина, навчаючись у школі, змогла набути всі життєві компетенції в тому обсязі, у якому вони їй потрібні для успішного становлення, а саме:

Picture

          Однією із головних задач освітнього процесу  при створенні шкільного середовища є  також врахування наскрізних змістовних ліній:

  • «Екологічна безпека й сталий розвиток»;
  • «Громадянська відповідальність»;
  • «Здоров’я і безпека»;
  • «Підприємливість і фінансова грамотність». 
Picture

          Саме вони є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.
Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

  • організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
  • окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактування, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;
  • предмети за вибором;
  • роботу в проектах;

         позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

                              Розділ 4.Навчальний план та його обґрунтування

         Робочий навчальний план Вараської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Вараської міської ради на 2018-2019 навчальний рік складено згідно із законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, Державного стандарту початкової освіти, затвердженою постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної світи» від 21 лютого 2018 року № 87, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПін 5.5.2.008-01, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63, відповідно Типової освітньої програми, освітньої програми закладу.
                              Початкова школа
Шкільний підрозділ початкової школи у 2018-2019 навчальному році включає 21 клас, у яких навчається 616 учнів. З них 4 учні навчаються за індивідуальними програмами.
         Робочий навчальний план 1-4 класів Вараської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 на 2018-2019 навчальний рік складений відповідно Типової освітньої програми, освітньої програми закладу та навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, за Типовим навчальним планом, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 407 «Про Типові навчальні плани початкової школи» для 2-4  класів (Додаток 1), Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти Державного стандарту початкової освіти, затвердженим наказом МОН України від 21.03.18 № 268 « Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів загальноосвітніх закладів загальної середньої освіти», (додаток 1),Типовим навчальним планом для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 10.07.2012 року № 797 (Додаток 4), Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», від 13.12. 2017 р. № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказів Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  16.01.2017 р.  № 67),  від 13.07.2017 р.  № 1021  «Про  організаційні  питання  запровадження  Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня» та від  14.08.2017 р. № 1171 «Про завершення І етапу всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів»     (Додаток 1).

Picture